ΕΝΑΡΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD LEADER

Στα πλαίσια του Τοπικού Προγράμματος «Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» του ΠΑΑ 2014-2020, και ειδικότερα του ΜΕΤΡΟΥ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) – LEADER» ΠΑΑ 2014 -2020 - ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» , καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (υποψήφιοι δικαιούχοι) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα.

Οι δράσεις εφαρμόζονται σύμφωνα με τις περιοχές του Νομού που ορίζονται σε κάθε Τοπικό Πρόγραμμα:

 • Leader N. Χαλκιδικής: Αφορά στο σύνολο του Νομού Χαλκιδικής (πλην της χερσονήσου του Άθωνα)
 • Leader N. Θεσσαλονίκης: Αφορά στην περιοχή των Δήμων Λαγκαδά, Βόλβης και τμημάτων των Δήμων Ωραιοκάστρου, Θέρμης, Θερμαϊκού, Πυλαίας – Χορτιάτη και Δέλτα (CLLD-1), και για την περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνος και τμήματος του Δήμου Δέλτα (CLLD-2).
 • Leader Ν. Πέλλας: Αφορά στο σύνολο της Π.Ε. Πέλλας πλην των Δημοτικών Κοινοτήτων Έδεσσας και Γιαννιτσών

Οι υποδράσεις που δύναται να υλοποιηθούν, μέσω της τοπικής στρατηγικής, όσον αφορά σε ιδιωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις είναι οι ακόλουθες:

 ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟ-ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟ-ΔΡΑΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ - ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

19.2.1

Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης

19.2.1.1

Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης στο γεωργικό και το δασικό τομέα

Νομός Θεσσαλονίκης

Νομός Χαλκιδικής

19.2.2

  Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και  ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους

19.2.2.2

Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Νομός Θεσσαλονίκης

Νομός Χαλκιδικής

Νομός Πέλλας

19.2.2.3

Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Νομός Θεσσαλονίκης

Νομός Χαλκιδικής

19.2.2.4

Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής

Νομός Θεσσαλονίκης

Νομός Χαλκιδικής

19.2.2.5

Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Νομός Θεσσαλονίκης

Νομός Χαλκιδικής

 

 

19.2.2.6

Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής

Νομός Θεσσαλονίκης

Νομός Πέλλας

19.2.3

Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη /  βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής

19.2.3.1

Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Νομός Θεσσαλονίκης

Νομός Χαλκιδικής

Νομός Πέλλας

19.2.3.3

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Νομός Θεσσαλονίκης

Νομός Χαλκιδικής

Νομός Πέλλας

19.2.3.4

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Νομός Θεσσαλονίκης

Νομός Χαλκιδικής

Νομός Πέλλας

19.2.3.5

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Νομός Θεσσαλονίκης

Νομός Χαλκιδικής

Νομός Πέλλας

19.2.6

Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών

19.2.6.2

Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία, κινητοποίηση και εμπορία δασικών προϊόντων

Νομός Θεσσαλονίκης

19.2.7

Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων

19.2.7.2

Ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών στον τομέα των τροφίμων και της δασοπονίας

Νομός Θεσσαλονίκης

19.2.7.3

Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και τη κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και/ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον αγροτουρισμό

Νομός Θεσσαλονίκης

Νομός Χαλκιδικής

Νομός Πέλλας

19.2.7.7

Οριζόντια και κάθετη συνεργασία μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού για τη δημιουργία, την ανάπτυξη και την προώθηση βραχέων αλυσίδων και τοπικών αγορών

Νομός Θεσσαλονίκης

Νομός Χαλκιδικής

19.2.7.8

Κοινές προσεγγίσεις σε ότι αφορά τα περιβαλλοντικά έργα και τις τρέχουσες περιβαλλοντικές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής διαχείρισης των υδάτων, της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειάς και της διατήρησης των γεωργικών τοπίων

Νομός Θεσσαλονίκης

Δικαιούχοι για όλες τις υποδράσεις μπορεί να είναι:

 • Δημόσιοι ή Ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι να έχουν νομική υπόσταση, και που συνιστούν πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής (για τις υποδράσεις 19.2.1.1 και 19.2.1.2)
 • Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που συνιστούν Πολύ μικρές / μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής (για όλες τις υποδράσεις εκτός από την 19.2.2.6 και 19.2.7.3)
 • Επαγγελματίες αγρότες που συνιστούν Πολύ μικρές / μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής (για την υποδράση 19.2.2.6 και 19.2.7.3)
 • Συνεργατικά σχήματα φορέων που συνιστούν Πολύ μικρές / μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής (για τις υποδράσεις 19.2.7)

Η ένταση ενίσχυσης και οι εφαρμοζόμενοι κανονισμοί , είναι:

 • Για την υποδράση 19.2.1.1. & 19.2.1.2.: 100% (Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013, άρθρο 14)
 • Για την υποδράση 19.2.2.2 : 50%    (Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013)
 • Για τις υποδράσεις 19.2.2.3, 19.2.2.4., 19.2.2.5. και 19.2.6.2 : 65%    (Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013)
 • Για την υποδράση 19.2.2.6 : 50% & 65%   (Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013)
 • Για την υποδράση 19.2.3.1: 50%  (Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013, παράρτημα ΙΙ)
 • Για τις υποδράσεις 19.2.3.3, 19.2.3.4 και 19.2.3.5:
 1. I. Για τις Μη εισηγμένες ΜΜΕ, που λειτουργούν έως 5 έτη χωρίς διανομή κερδών   :    

       65% (Κανονισμός (ΕΕ) 651/2014, άρθρο 22)

 1. II. Για όλες τις υπόλοιπες          55% (Κανονισμός (ΕΕ) 651/2014, άρθρο 14)
 • Για τις υποδράσεις 19.2.7.2, 19.2.7.3, 19.2.7.7. και 19.2.7.8 : 65% (Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013)

Ως επιλέξιμες δαπάνες  ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Αγορά, κατασκευή, βελτίωση κτιρίου, διαμορφώσεις περιβάλλοντα χώρου, δαπάνες
 • Αγορά, (συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και εγκατάστασης) εξοπλισμού και ο εξοπλισμός εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της επένδυσης, Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης
 • Δαπάνες συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων
 • Αγορά καινούργιων οχημάτων, ανάλογα στο είδος της επένδυσης
 • Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας
 • Δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων.
 • Δαπάνες προβολής, όπως ιστοσελίδα, έντυπα, διαφήμιση και συμμετοχή σε εκθέσεις και μέχρι το 10% του συνολικού κόστους της πράξης.
 • Αμοιβές προσωπικού, ανάλογα στο είδος της επένδυσης

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων:

Leader Χαλκιδικής: Από 07/03/2019 έως 20/05/2019

Leader Θεσσαλονίκης: Από 27/03/2019 έως 25/06/2019

Leader Πέλλας: Από 03/04/2019 έως 24/06/2019

Εκτύπωση Αποστολή σε φίλο